Pastebin

EM2020

von huperman (17.05.2021 11:54)
Beschreibung:
Spielplan der Europameisterschaft
Snippet erstellt:
17.05.2021 11:54
Snippet wird automatisch gelöscht:
16.06.2021 11:54

Dein Code:
 1. #
 2. # Extension Football Football Backup Script
 3. # Dump OF
 4. # Season 2021
 5. # League 40 (EM 2021)
 6. # DATE : 19-07-2021 21:50:18 GMT
 7. #
 8. REPLACE INTO phpbb32_footb_leagues (season, league, league_name, league_name_short, league_type, matchdays, matches_on_matchday, win_result, win_result_02, win_matchday, win_season, points_mode, points_result, points_tendency, points_diff, points_last, join_by_user, join_in_season, bet_in_time, rules_post_id, bet_ko_type, bet_points) VALUES (
 9.     2021, 40, 'EM 2021', 'EM', 2, 5, 0, '0', '0', '0', '0', 1, 10, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.00);
 10.  
 11. REPLACE INTO phpbb32_footb_matchdays (season, league, matchday, STATUS, delivery_date, delivery_date_2, delivery_date_3, matchday_name, matches) VALUES
 12. (2021, 40, 1, 0, '2021-06-10 12:00:00', '', '', 'Vorrunde 1. Spieltag', '12'),
 13. (2021, 40, 2, 0, '2021-06-15 12:00:00', '', '', 'Vorrunde 2. Spieltag', '12'),
 14. (2021, 40, 3, 0, '2021-06-19 12:00:00', '', '', 'Vorrunde 3. Spieltag', '12'),
 15. (2021, 40, 4, 0, '2021-06-25 12:00:00', '', '', 'Achtelfinale', '8'),
 16. (2021, 40, 5, 0, '2021-07-10 12:00:00', '', '', 'Viertelfinale - Finale', '7');
 17.  
 18. REPLACE INTO phpbb32_footb_teams (season, league, team_id, team_name, team_name_short, team_symbol, group_id, matchday) VALUES
 19. (2021, 40, 6104, 'Belgien', 'Belgien', 'Belgium.png', 'B', 3),
 20. (2021, 40, 6108, 'Dänemark', 'Dänemark', 'Denmark.png', 'B', 3),
 21. (2021, 40, 6110, 'Deutschland', 'Deutschl.', 'Germany.png', 'F', 3),
 22. (2021, 40, 6111, 'England', 'England', 'England.png', 'D', 3),
 23. (2021, 40, 6114, 'Finnland', 'Finnland.', 'Finland.png', 'B', 3),
 24. (2021, 40, 6115, 'Frankreich', 'Frankr.', 'France.png', 'F', 3),
 25. (2021, 40, 6121, 'Italien', 'Italien', 'Italy.png', 'A', 3),
 26. (2021, 40, 6124, 'Kroatien', 'Kroatien', 'Croatia.png', 'D', 3),
 27. (2021, 40, 6130, 'Nordmazedonien', 'Mazedonien', 'Macedonia.png', 'C', 3),
 28. (2021, 40, 6133, 'Niederlande', 'Niederlande', 'Netherlands.png', 'C', 3),
 29. (2021, 40, 6136, 'Österreich', 'Österreich', 'Austria.png', 'C', 3),
 30. (2021, 40, 6137, 'Polen', 'Polen', 'Poland.png', 'E', 3),
 31. (2021, 40, 6138, 'Portugal', 'Portugal', 'Portugal.png', 'F', 3),
 32. (2021, 40, 6140, 'Russland', 'Russland', 'Russia.png', 'B', 3),
 33. (2021, 40, 6143, 'Schottland', 'Schottland', 'Scotland.png', 'D', 3),
 34. (2021, 40, 6144, 'Schweden', 'Schweden', 'Sweden.png', 'E', 3),
 35. (2021, 40, 6145, 'Schweiz', 'Schweiz', 'Switzerland.png', 'A', 3),
 36. (2021, 40, 6147, 'Slowakei', 'Slowakei', 'Slovakia.png', 'E', 3),
 37. (2021, 40, 6149, 'Spanien', 'Spanien', 'Spain.png', 'E', 3),
 38. (2021, 40, 6150, 'Tschechien', 'Tschechien', 'Czech-Republic.png', 'D', 3),
 39. (2021, 40, 6152, 'Türkei', 'Türkei', 'Turkey.png', 'A', 3),
 40. (2021, 40, 6154, 'Ukraine', 'Ukraine', 'Ukraine.png', 'C', 3),
 41. (2021, 40, 6155, 'Ungarn', 'Ungarn', 'Hungary.png', 'F', 3),
 42. (2021, 40, 6156, 'Wales', 'Wales', 'Wales.png', 'A', 3);
 43.  
 44. REPLACE INTO phpbb32_footb_matches (season, league, match_no, team_id_home, team_id_guest, goals_home, goals_guest, matchday, STATUS, match_datetime, group_id, formula_home, formula_guest, ko_match, goals_overtime_home, goals_overtime_guest, trend, odd_1, odd_x, odd_2, rating) VALUES
 45. (2021, 40, 1, 6152, 6121,  '', '', 1, 0, '2021-06-11 21:00:00', 'A', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 46. (2021, 40, 2, 6156, 6145,  '', '', 1, 0, '2021-06-12 15:00:00', 'A', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 47. (2021, 40, 3, 6108, 6114,  '', '', 1, 0, '2021-06-12 18:00:00', 'B', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 48. (2021, 40, 4, 6104, 6140,  '', '', 1, 0, '2021-06-12 21:00:00', 'B', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 49. (2021, 40, 5, 6111, 6124,  '', '', 1, 0, '2021-06-13 15:00:00', 'D', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 50. (2021, 40, 6, 6136, 6130,  '', '', 1, 0, '2021-06-13 18:00:00', 'C', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 51. (2021, 40, 7, 6133, 6154,  '', '', 1, 0, '2021-06-13 21:00:00', 'C', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 52. (2021, 40, 8, 6143, 6150,  '', '', 1, 0, '2021-06-14 15:00:00', 'D', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 53. (2021, 40, 9, 6137, 6147,  '', '', 1, 0, '2021-06-14 18:00:00', 'E', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 54. (2021, 40, 10, 6149, 6144, '', '', 1, 0, '2021-06-14 21:00:00', 'E', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 55. (2021, 40, 11, 6155, 6138, '', '', 1, 0, '2021-06-15 18:00:00', 'F', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 56. (2021, 40, 12, 6115, 6110, '', '', 1, 0, '2021-06-15 21:00:00', 'F', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 57.  
 58. (2021, 40, 13, 6114, 6140, '', '', 2, 0, '2021-06-16 15:00:00', 'B', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 59. (2021, 40, 14, 6152, 6156, '', '', 2, 0, '2021-06-16 18:00:00', 'A', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 60. (2021, 40, 15, 6121, 6145, '', '', 2, 0, '2021-06-16 21:00:00', 'A', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 61. (2021, 40, 16, 6154, 6130, '', '', 2, 0, '2021-06-17 15:00:00', 'C', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 62. (2021, 40, 17, 6108, 6104, '', '', 2, 0, '2021-06-17 18:00:00', 'B', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 63. (2021, 40, 18, 6133, 6136, '', '', 2, 0, '2021-06-17 21:00:00', 'C', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 64. (2021, 40, 19, 6144, 6147, '', '', 2, 0, '2021-06-18 15:00:00', 'E', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 65. (2021, 40, 20, 6124, 6150, '', '', 2, 0, '2021-06-18 18:00:00', 'D', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 66. (2021, 40, 21, 6111, 6143, '', '', 2, 0, '2021-06-18 21:00:00', 'D', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 67. (2021, 40, 22, 6155, 6115, '', '', 2, 0, '2021-06-19 15:00:00', 'F', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 68. (2021, 40, 23, 6138, 6110, '', '', 2, 0, '2021-06-19 18:00:00', 'F', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 69. (2021, 40, 24, 6149, 6137, '', '', 2, 0, '2021-06-19 21:00:00', 'E', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 70.  
 71. (2021, 40, 25, 6121, 6156, '', '', 3, 0, '2021-06-20 18:00:00', 'A', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 72. (2021, 40, 26, 6145, 6152, '', '', 3, 0, '2021-06-20 18:00:00', 'A', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 73. (2021, 40, 27, 6114, 6104, '', '', 3, 0, '2021-06-21 21:00:00', 'B', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 74. (2021, 40, 28, 6140, 6108, '', '', 3, 0, '2021-06-21 21:00:00', 'B', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 75. (2021, 40, 29, 6154, 6136, '', '', 3, 0, '2021-06-21 18:00:00', 'C', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 76. (2021, 40, 30, 6130, 6133, '', '', 3, 0, '2021-06-21 18:00:00', 'C', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 77. (2021, 40, 31, 6124, 6143, '', '', 3, 0, '2021-06-22 21:00:00', 'D', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 78. (2021, 40, 32, 6150, 6111, '', '', 3, 0, '2021-06-22 21:00:00', 'D', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 79. (2021, 40, 33, 6147, 6149, '', '', 3, 0, '2021-06-23 18:00:00', 'E', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 80. (2021, 40, 34, 6144, 6137, '', '', 3, 0, '2021-06-23 18:00:00', 'E', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 81. (2021, 40, 35, 6110, 6155, '', '', 3, 0, '2021-06-23 21:00:00', 'F', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 82. (2021, 40, 36, 6138, 6115, '', '', 3, 0, '2021-06-23 21:00:00', 'F', 'D', 'D', 0, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 83.  
 84. (2021, 40, 37, 0, 0, '', '', 4, 0, '2021-06-26 18:00:00', '', 'G A2', 'G B2'  , 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 85. (2021, 40, 38, 0, 0, '', '', 4, 0, '2021-06-26 21:00:00', '', 'G A1', 'G C2'  , 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 86. (2021, 40, 39, 0, 0, '', '', 4, 0, '2021-06-27 18:00:00', '', 'G C1', '3 DEF' , 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 87. (2021, 40, 40, 0, 0, '', '', 4, 0, '2021-06-27 21:00:00', '', 'G B1', '3 ADEF', 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 88. (2021, 40, 41, 0, 0, '', '', 4, 0, '2021-06-28 18:00:00', '', 'G D2', 'G E2'  , 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 89. (2021, 40, 42, 0, 0, '', '', 4, 0, '2021-06-28 21:00:00', '', 'G F1', '3 ABC' , 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 90. (2021, 40, 43, 0, 0, '', '', 4, 0, '2021-06-29 18:00:00', '', 'G D1', 'G F2'  , 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 91. (2021, 40, 44, 0, 0, '', '', 4, 0, '2021-06-29 21:00:00', '', 'G E1', '3 ABCD', 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 92.  
 93. (2021, 40, 45, 0, 0, '', '', 5, 0, '2021-06-30 21:00:00', '', 'W 37', 'W 39', 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 94. (2021, 40, 46, 0, 0, '', '', 5, 0, '2021-07-01 21:00:00', '', 'W 38', 'W 42', 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 95. (2021, 40, 47, 0, 0, '', '', 5, 0, '2021-07-02 21:00:00', '', 'W 41', 'W 43', 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 96. (2021, 40, 48, 0, 0, '', '', 5, 0, '2021-07-03 21:00:00', '', 'W 40', 'W 44', 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 97. (2021, 40, 49, 0, 0, '', '', 5, 0, '2021-07-06 21:00:00', '', 'W 45', 'W 46', 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 98. (2021, 40, 50, 0, 0, '', '', 5, 0, '2021-07-07 21:00:00', '', 'W 47', 'W 48', 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
 99. (2021, 40, 51, 0, 0, '', '', 5, 0, '2021-07-10 21:00:00', '', 'W 49', 'W 50', 1, '', '', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00);
 100.  
 101.  

Quellcode

Hier kannst du den Code kopieren und ihn in deinen bevorzugten Editor einfügen. Alternativ kannst du den gesamten Eintrag auch als Datei herunterladen.